Uykusuzluk için dualar

Uyumakda zorlanan insanlar abdestli uyumaya çalışmalıdırlar.Bu konuyla ilğili hadis kitaplarında aşağıdaki bazı dualar tavsiye edilmişdir.

Euzü bikelimati’llahi’t-tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae
Bimillhi’llezila yedurru mea’s-mihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema.
Ve hüve’s-Semiu’l-Alim Allahümme ğarati’nnücum ve hedeiti-l-uyun.ve ente Hayyün kayyumün La te’huzühü sinetün vela nevm.İhdi kalbi ve emin ayni.
Allahümme eslemtü nefsi ileyk.ve veccehtü vechi ileyk.ve fevvadtü emri ileyk.Ve’l-ce’tü zahri ileyk.
Rağbeten ve rahbeten ileyk.La Melcee vela mencee ille ileyk.
Allahümme Amentü bi-kitabikellezi enzelt ve nebiyikellezi erselt.
Allahümme bismike emütü ve ahya.